آدرس شعبه مرکزی

بندرعباس. بلوار امام. شهر نمایش. جنب پاساژ زکریا. آموزشگاه زبان مهرداد

تلفن

076-33347025

076-33336583

076-33341492


نمابر

076-33330253

ایمیل آدرس

info@mehrdad-english.ir

تماس با ما